۹۰۶۰۱: دوره تخصصی کدگذاری ایران‌کد

این دوره آموزشی با تاکید بیشتر بر مهارت کدگذاری در سه روز به شرح ذیل برگزار می‌شود:
 

روز اول؛ سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۹

برگزار کننده: بخش فارسی واحد کنترل عملکرد
ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰

 

محتوی مطالب

  مدیریت دریافت اطلاعات

        دسته‌بندی انواع کالا
        شیوه گرفتن اطلاعات از عضو
        رفع گلوگاه‌ها بابت کدگذاری

  آموزش کارگاهی

        ارائه بسته تخصصی واحد شمارش و معیار سنجش
        ارائه بسته تخصصی انتخاب الگوهای وصف مناسب و نحوه چیدمان آنها
        ارائه بسته تخصصی مدیریت الگوهای وصف موجود در بانک ایران‌کد و اصلاح آنها
        ارائه بسته تخصصی عناصر الگوی وصف و ارزش‌دهی به آنها در کلاس‌های دارای بالاترین میزان عدم تأیید

 

روز دوم؛ چهار‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

برگزار کننده: بخش انگلیسی واحد کنترل عملکرد
ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰

 

محتوی مطالب

  معادل‌های انگلیسی اطلاعات کالا

       شیوه‌های جستجو
       انتخاب معادل‌های تخصصی

  آموزش کارگاهی

       ارائه بسته تخصصی نام پایه‌های انگلیسی و شیوه اصلاح دستی آنها
       ارائه بسته تخصصی ارزش‌دهی انگلیسی در برخی عناصر خاص
       ارائه بسته تخصصی معادل‌های انگلیسی ارزش‌ها در کلاس‌های دارای بالاترین میزان عدم تأیید
    

  آزمون: راس ساعت ۱۷

 

روز سوم؛ پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۱

برگزار کننده: واحد استاندارد
ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰

 

محتوی مطالب

  تشریح کلاس‌ها

     کلاس‌های ۱۷، ۲۳، ۲۵، ۴۰، ۴۱، ۴۳ و ۵۶
     کلاس‌های ۰۸ و ۳۶
     کلاس‌های ۲۲ و ۴۲
     کلاس‌های ۲۱ و ۵۳
     کلاس‌های ۳۳ و ۴۵
     کلاس‌های ۰۱، ۱۱ و ۵۴
     کلاس‌های ۲۳، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۵۲، ۶۳ و ۶۴
     کلاس‌های ۰۹، ۲۷، ۳۵، ۵۵ و ۶۱
     کلاس‌های ۱۲ و ۴۷

 

  آزمون: راس ساعت ۱۷