دوره‌های آموزشی پرسنل مرکز

    دوره‌های آموزشی پرسنل مرکز

  هدف دوره

این دوره برای ارتقاء سطح علمی و مهارت فردی پرسنل مرکز و بر اساس نتایج نیازسنجی از واحدهای مختلف مرکز برگزار می‌شود.
 

 

دوره‌های آموزشی پرسنل مرکز

    دوره‌های آموزشی پرسنل مرکز

  هدف دوره

این دوره برای ارتقاء سطح علمی و مهارت فردی پرسنل مرکز و بر اساس نتایج نیازسنجی از واحدهای مختلف مرکز برگزار می‌شود.
 

 

دوره‌های عمومی کدگذاری خدمات

     دوره‌های عمومی کدگذاری خدمات

  هدف دوره

دوره آموزشی کدگذاری خدمات برای ارتقاء توان علمی و مهارتی کارکنان شرکت‌های نماینده در اجرای فرآیند کدگذاری طراحی شده است. برای آشنایی عمومی و ایجاد توانایی شروع به کدگذاری خدمات می‌باشد.

  محتوی دوره

         اصول کدگذاری خدمات
         ساختار طبقه‌بندی خدمات
         عضویت شرکت‌های خدماتی
 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده در بخش کدگذاری)
           بخش عملی (محیط نرم‌افزار)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

            قبولی قطعی (اخذ نمره  بالاتر از ۷۰ )
            مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۷۰)

 

  نکات مورد توجه

           با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه کارشناسی کدگذاری خدمات ارائه می‌شود.
           در صورت مردود شدن شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن هماهنگی با واحد آموزش در آزمون‌ بعدی شرکت کنند.
         شرکت کنندگانی که در دوره‌ها شرکت کرده‌اند اما در جلسه امتحان غایب بوده‌اند، امکان آزمون مجدد را خواهند داشت.
         مخاطبان این دوره کارشناسان شرکت‌های نماینده ایران‌کد هستند.

 

دوره‌های عمومی کدگذاری خدمات

     دوره‌های عمومی کدگذاری خدمات

  هدف دوره

دوره آموزشی کدگذاری خدمات برای ارتقاء توان علمی و مهارتی کارکنان شرکت‌های نماینده در اجرای فرآیند کدگذاری طراحی شده است. برای آشنایی عمومی و ایجاد توانایی شروع به کدگذاری خدمات می‌باشد.

  محتوی دوره

         اصول کدگذاری خدمات
         ساختار طبقه‌بندی خدمات
         عضویت شرکت‌های خدماتی
 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده در بخش کدگذاری)
           بخش عملی (محیط نرم‌افزار)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

            قبولی قطعی (اخذ نمره  بالاتر از ۷۰ )
            مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۷۰)

 

  نکات مورد توجه

           با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه کارشناسی کدگذاری خدمات ارائه می‌شود.
           در صورت مردود شدن شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن هماهنگی با واحد آموزش در آزمون‌ بعدی شرکت کنند.
         شرکت کنندگانی که در دوره‌ها شرکت کرده‌اند اما در جلسه امتحان غایب بوده‌اند، امکان آزمون مجدد را خواهند داشت.
         مخاطبان این دوره کارشناسان شرکت‌های نماینده ایران‌کد هستند.

 

دوره‌های عمومی کدگذاری کالا

     دوره‌های عمومی کدگذاری کالا

 

  هدف دوره

دوره آموزشی کدگذاری کالا برای ارتقاء توان علمی و مهارتی کارکنان شرکت‌های نماینده در اجرای فرآیند کدگذاری طراحی شده است. این دوره  برای  آشنایی عمومی و ایجاد توانایی شروع به کدگذاری است.
 

  محتوی دوره

           آموزش مفاهیم اساسی کدگذاری
           ساختار ایران‌کد و عضویت
           کدگذاری کالا
           کار با نرم افزار CCSa 
           اصول کدگذاری
 

 

  مقررات شرکت در آزمون دوره

           دارا بودن حداقل یک‌سال سابقه کار مفید در شرکت‌های نماینده ایران‌کد
           شرکت در دوره مقدماتی و کسب نمره حد‌نصاب(۶۵ به بالا) در آزمون دوره مقدماتی
           در انتهای دوره آزمون برگزار می‌شود و هر یک از شرکت‌کنندگان مجاز به حضور در آزمون است.
 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده در بخش کدگذاری و در بخش امور مشترکین (عضو گیری))
           بخش عملی (محیط نرم‌افزار)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

            قبولی قطعی (در بخش کدگذاری بالاتر از ۷۰ و در بخش امور مشترکین بالاتر از ۱۲)
            مردود (در بخش کدگذاری پایین‌تر از ۷۰ و در بخش امور مشترکین پایین‌تر از ۱۲)

 

  نکات مورد توجه

           با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه سطح (ب) ارائه می‌شود.
           در صورت مردود شدن شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن هماهنگی با واحد آموزش در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.

دوره‌های عمومی کدگذاری کالا

     دوره‌های عمومی کدگذاری کالا

 

  هدف دوره

دوره آموزشی کدگذاری کالا برای ارتقاء توان علمی و مهارتی کارکنان شرکت‌های نماینده در اجرای فرآیند کدگذاری طراحی شده است. این دوره  برای  آشنایی عمومی و ایجاد توانایی شروع به کدگذاری است.
 

  محتوی دوره

           آموزش مفاهیم اساسی کدگذاری
           ساختار ایران‌کد و عضویت
           کدگذاری کالا
           کار با نرم افزار CCSa 
           اصول کدگذاری
 

 

  مقررات شرکت در آزمون دوره

           دارا بودن حداقل یک‌سال سابقه کار مفید در شرکت‌های نماینده ایران‌کد
           شرکت در دوره مقدماتی و کسب نمره حد‌نصاب(۶۵ به بالا) در آزمون دوره مقدماتی
           در انتهای دوره آزمون برگزار می‌شود و هر یک از شرکت‌کنندگان مجاز به حضور در آزمون است.
 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده در بخش کدگذاری و در بخش امور مشترکین (عضو گیری))
           بخش عملی (محیط نرم‌افزار)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

            قبولی قطعی (در بخش کدگذاری بالاتر از ۷۰ و در بخش امور مشترکین بالاتر از ۱۲)
            مردود (در بخش کدگذاری پایین‌تر از ۷۰ و در بخش امور مشترکین پایین‌تر از ۱۲)

 

  نکات مورد توجه

           با قبولی در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه سطح (ب) ارائه می‌شود.
           در صورت مردود شدن شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن هماهنگی با واحد آموزش در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.

دوره‌های تربیت مدرس

  دوره‌های تربیت مدرس

 

  هدف دوره

هدف از برگزاری این دوره پرورش مدرسانی است که توانایی آموزش مفاهیم عمومی ایران‌کد را در سطح کشور داشته باشند، تا بتوانند به ترویج آگاهی عمومی درباره ایران‌کد بپردازند.مخاطبان این دوره به طور مستقل، یا با معرفی شرکت وابسته می‌توانند در این دوره شرکت کنند. داشتن سابقه آموزشی شرکت‌کنندگان در این دوره مورد تاکید است.
 

  محتوی دوره

            آموزش مباحث کلیدی مرتبط با ایران‌کد
           درک صحیح از ارتباط بین ایران‌کد با تسهیل ارتباطات تجاری و بهبود فرآیند‌های تجاری
           اصل کدگذاری به عنوان زیرساختی برای بهبود عملکرد زنجیره‌های تأمین
           جلوگیری از قاچاق کالا
           ساختار کد ملی کالا
           مروری بر انواع کالا
           معرفی کاربردهای ایران‌کد
           معرفی خدمات ایران‌کد

 

 

  ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

           گذراندن دوره (به صورت فشرده یا عادی)
           در صورتی که در دوره شرکت نکرده‌اند فقط امکان یک‌بار امتحان دادن را خواهند داشت.

 

 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده)
           بخش عملی (محیط شبیه سازی شده)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

           قبولی قطعی (اخذ نمره بالاتر از ۷۰)
           قبولی مشروط (اخذ نمره بین ۶۰ تا ۷۰)
           مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۶۰)
 

 

  نکات مورد توجه

           دوره‌های فشرده طی دو روز برگزار می‌گردد.
           دوره‌های عادی در چند روز برگزار می‌گردد.
          در صورت قبولی مشروط امکان ارزیابی مجدد از طرف سازمان برگزارکننده با هماهنگی مرکز است. چنانچه نتیجه ارزیابی موفقیت آمیز باشد گواهینامه صادر می‌شود.
 

 

دوره‌های تربیت مدرس

  دوره‌های تربیت مدرس

 

  هدف دوره

هدف از برگزاری این دوره پرورش مدرسانی است که توانایی آموزش مفاهیم عمومی ایران‌کد را در سطح کشور داشته باشند، تا بتوانند به ترویج آگاهی عمومی درباره ایران‌کد بپردازند.مخاطبان این دوره به طور مستقل، یا با معرفی شرکت وابسته می‌توانند در این دوره شرکت کنند. داشتن سابقه آموزشی شرکت‌کنندگان در این دوره مورد تاکید است.
 

  محتوی دوره

            آموزش مباحث کلیدی مرتبط با ایران‌کد
           درک صحیح از ارتباط بین ایران‌کد با تسهیل ارتباطات تجاری و بهبود فرآیند‌های تجاری
           اصل کدگذاری به عنوان زیرساختی برای بهبود عملکرد زنجیره‌های تأمین
           جلوگیری از قاچاق کالا
           ساختار کد ملی کالا
           مروری بر انواع کالا
           معرفی کاربردهای ایران‌کد
           معرفی خدمات ایران‌کد

 

 

  ضوابط و قوانین شرکت در آزمون دوره

           گذراندن دوره (به صورت فشرده یا عادی)
           در صورتی که در دوره شرکت نکرده‌اند فقط امکان یک‌بار امتحان دادن را خواهند داشت.

 

 

  نحوه برگزاری آزمون

           بخش کتبی (سوالات مطرح شده)
           بخش عملی (محیط شبیه سازی شده)

 

  وضعیت قبولی یا مردودی متقاضی دوره

           قبولی قطعی (اخذ نمره بالاتر از ۷۰)
           قبولی مشروط (اخذ نمره بین ۶۰ تا ۷۰)
           مردود (اخذ نمره پایین‌تر از ۶۰)
 

 

  نکات مورد توجه

           دوره‌های فشرده طی دو روز برگزار می‌گردد.
           دوره‌های عادی در چند روز برگزار می‌گردد.
          در صورت قبولی مشروط امکان ارزیابی مجدد از طرف سازمان برگزارکننده با هماهنگی مرکز است. چنانچه نتیجه ارزیابی موفقیت آمیز باشد گواهینامه صادر می‌شود.
 

 

سیستم تعاملی واردات چیست ؟

سیستم تعاملی واردات با همکاری مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران راه اندازی شده است.بازرگانان محترم می توانند جهت آشنایی با فرآیند واردات در سیستم تعاملی به قسمت دستورالعمل‌ها مراجعه کرده و در بخش دستورالعمل‌های عمومی، فایل مربوط به «آشنایی با فرآیند واردات در سیستم تعاملی» را مشاهده کنند.


بخش پرسش‌های متداول مشتمل بر مواردی است که بیشتر توسط مخاطبان پرسیده شده است به وب‌سایت افزوده شده است.

  پرسش‌های مرتبط با سیستم تعاملات
  پرسش‌های مرتبط با مفاهیم ایران‌کد

  برای طرح پرسش‌های جدید از فرم زیر استفاده کنید. پاسخ مناسب به ای‌میل‌تان فرستاده می‌شود و در صورت تکرار توسط مخاطبان دیگر، یا اهمیت پرسش مزبور، پاسخ کامل در یکی از دسته‌ها منتشر می‌شود.

   موضوع:

سیستم تعاملی واردات چیست ؟

سیستم تعاملی واردات با همکاری مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران راه اندازی شده است.بازرگانان محترم می توانند جهت آشنایی با فرآیند واردات در سیستم تعاملی به قسمت دستورالعمل‌ها مراجعه کرده و در بخش دستورالعمل‌های عمومی، فایل مربوط به «آشنایی با فرآیند واردات در سیستم تعاملی» را مشاهده کنند.


بخش پرسش‌های متداول مشتمل بر مواردی است که بیشتر توسط مخاطبان پرسیده شده است به وب‌سایت افزوده شده است.

  پرسش‌های مرتبط با سیستم تعاملات
  پرسش‌های مرتبط با مفاهیم ایران‌کد

  برای طرح پرسش‌های جدید از فرم زیر استفاده کنید. پاسخ مناسب به ای‌میل‌تان فرستاده می‌شود و در صورت تکرار توسط مخاطبان دیگر، یا اهمیت پرسش مزبور، پاسخ کامل در یکی از دسته‌ها منتشر می‌شود.

   موضوع: